Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Το τεχνικό γραφείο The Design Team, ως Διαχειριστής Τεχνικών Έργων, μπορεί να είναι στο επίκεντρο στρατηγικής του έργου σας. Τα στελέχη και οι συνεργάτες του γραφείου κατέχουν πολύ καλά την απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι καταρτισμένοι για τη διαχείριση τεχνικών έργων με άρτια εκπαίδευση κι εμπειρία σε μικρά και μεγάλα έργα στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Το γραφείο μας, με αφοσίωση και ταχύτητα, αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες από τον προγραμματισμό, τη διαχείριση έως και την τελική παραλαβή του έργου, επιτυγχάνοντας εγγυημένα την άρτια αποπεράτωσή του και την επίτευξη όλων των στόχων του.

Κατά την επίβλεψη, η ομάδα μας εξασφαλίζει με συστηματικό έλεγχο των εργασιών τη βέλτιστη ποιότητα της κατασκευής και την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Προγραμματισμός έργου

  • Επίβλεψη έργου

  • Τεχνική και οικονομική διαχείριση

  • Διαχείριση των συμβάσεων/συμβολαίων

  • Συντονισμός και έλεγχος 

  • Αναφορές προόδου

  • Εκπροσώπηση του Κυρίου του Έργου

  • Διεκδίκηση απαιτήσεων